Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

Hvad betyder begreberne?

Begreberne lov, bekendtgørelse, lovbekendtgørelse, cirkulære og vejledning er beskrevet på denne side. Du kan få svar på, hvad begreberne dækker over.

Hvad er en lov?
Et sæt regler som er vedtaget i Folketinget og underskrevet af Dronningen og den ansvarlige minister.

Hvad er en bekendtgørelse?
Konkrete regler, der er fastsat af en minister med hjemmel i en lov. Bekendtgørelsen offentliggøres normalt i Lovtidende, inden den træder i kraft overfor borgerne. En bekendtgørelse må ikke være i strid med loven, men tillægger på samme måde - og med samme gyldighed - som loven borgernes rettigheder og pligter.

Hvad er en lovbekendtgørelse - bekendtgørelse af lov om…?
Vær opmærksom på at bekendtgørelse og lovbekendtgørelse ikke er det samme. Når en gældende lov er ændret ved én eller flere ændringslove, er det for overskuelighedens skyld praktisk at sammenfatte den oprindelige lov og ændringslovene i een sammenhæng. Det sker ved en lovbekendtgørelse. Den kendes med indledningsordene: 'Hermed bekendtgøres lov om...'

Reglernes kraft over for hinanden

Opstår der "lovsammenstød", er der af retspraksis udviklet tre fortolkningsprincipper til løsning af dette problem:

  1. Det første princip benævnes som lex superior princip, hvorefter Grundloven er den "højeste" lov. Det vil sige, at den gælder frem for almindelige love og kan ikke ændres ved lov.
  2. Ifølge lex posterior princippet vil den yngste lov som regel gå forud for den ældre.
  3. Lex specialis princippet siger, at en speciel retsregel går forud for en generel retsregel.

Hvad er et cirkulære?
En tjenstlig befaling, som kun kan udgives af overordnede, og som ikke anses for egentlige retsregler. Cirkulærerne er kun forpligtende for den underordnede myndighed.

Hvad er en vejledning?
Styrelserne kan lave en vejledning om, hvordan man skal gøre tingene. En vejledning er ikke lovkrav - men gode råd og vejledning.

Sidst opdateret 2. dec 2015