Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej til cookies.

FAQ

Specialfunktionen Job & Handicap har samlet en række spørgsmål, som vi ofte modtager om Personlig assistance i erhverv.

Dokumentationskrav - refusion?            Efterløn - har personlig assistance indflydelse på retten til efterløn eller dagpenge ved ledighed?

Personlig assistance til kørsel i arbejdstiden?

Selvstændig erhvervsdrivende med løntilskud og personlig assistence?  

Skat af refusion - skal virksomheden svare skat af refusion?

Søn- og helligdagstillæg til personlig assistent?

To job - kan der bevilges personlig assistance til begge job?  

Udbetaling af tilskuddet til personlig assistance kvartalsvist?

Varig og betydelig?

 

Dokumentationskrav - refusion?

I forbindelse med anmodning om refusion for udført personlig assistance skal der indsendes lønsedler for den personlige assistent som dokumentation for udbetaling af løn i forbindelse med udført personlig assistance.

Hvis assistenten er arbejdsgiver, og det af den grund ikke er muligt at vedlægge lønsedler, udbetales refusionen på baggrund af oplysninger om antal assistance-arbejdstimer, som afgives på tro og love.

Tilbage til toppen

Efterløn - har personlig assistance indflydelse på retten til efterløn eller dagpenge ved ledighed?

A-kassen vurderer, hver gang en person bliver ledig, om vedkommende står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed er berettiget til dagpenge (eller efterløn).

Det sker, at personer der har arbejdet - også i årevis - med personlig assistance, i forbindelse med ledighed oplever sig rådighedsvurderet negativt og derfor ikke kan få dagpenge. Det er sjældent, det sker. Men det sker.

Afskedigelse af personer med handicap (personlig assistance-modtagere) alene på baggrund af nedskæringer i arbejdsstyrken, bør ikke give anledning til negativ rådighedsvurdering. En betingelse for bevilling af personlig assistance er jo netop, at personen selv kan udføre det fagligt indholdsmæssige. At have bestridt et ordinært job bør kunne betragtes som bevis for, at personen står til rådighed.

Det skal understreges, at der altid er tale om en individuel vurdering.

Se Vejledning om rådighed (nyt vindue)                                                 

Tilbage til toppen

 

Personlig assistance til kørsel i arbejdstiden?

 

Personer, hvis arbejdsopgaver indebærer transport i form af bilkørsel, men som på grund af en funktionsnedsættelse ikke er i stand til at føre bilen (ikke kan erhverve kørekort), har mulighed for at søge personlig assistance i form af chaufførbistand.

Der ydes refusion for køretiden, men ikke evt. ventetid!

Chaufførbistand som personlig assistance kan ikke rekvireres via taxa.    

Tilbage til toppen

Selvstændig erhvervsdrivende med løntilskud og personlig assistence?

Spørgsmål:

Kan man få bevilget personlig assistance, når man får tilskud til selvstændig virksomhed efter fleksjobreglerne, og hvad sker der med bevillingen til personlig assistance, hvis tilskuddet er fuldt aftrappet på grund af, at arbejdsindtægten i virksomheden er for høj?

Svar:

Personlig assistance kan gives en selvstændigt erhvervsdrivende, hvis personen på grund af en betydelig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig bistand. De nye regler om tilskud til drift af selvstændig virksomhed under fleksjobreglerne har ikke medført ændringer i reglerne om personlig assistance.

Det er derfor fortsat muligt at få bevilget personlig assistance samtidig med tilskud til selvstændig virksomhed. Bevillingen til personlig assistance aftrappes ikke, selv om tilskuddet efter fleksjobreglerne aftrappes på grund af for høj indtægt i virksomheden. Det skyldes, at bevillingen af personlig assistance er knyttet til funktionsnedsættelsen sammenholdt med arbejdsopgaverne i virksomheden og de deraf følgende barrierer.

Tilbage til toppen

 

Skat af refusion - skal virksomheden svare skat af refusion?

Ja, refusion i forbindelse med personlig assistance skal angives som en del af overskuddet i virksomheden. Lønudgiften til assistenten angives som udgift i virksomheden.

Tilbage til toppen

 

Søn- og helligdagstillæg til personlig assistent?

Tillæg til aften/ nat/ week-end/ helligdage mv., som er omfattet af overenskomst (og som arbejdsgiver ikke kan undlade at betale), kan indgå i refusionsopgørelsen.

Tilbage til toppen

 

To job - kan der bevilges personlig assistance til begge job?

I forbindelse med ansøgning om personlig assistance til hovederhverv + bierhverv, er det afgørende ikke, om der er tale om 2 ansættelser, men om omfanget af de 2 ansættelser.

2 deltidsjobs, der tilsammen udgør et fuldtidsjob (eller mindre), sidestilles med én ansættelse.

Har personen 2 job på hver 25 timer, kan der bevilges personlig assistance til begge job men kun sammenlagt i forhold til 37 timers arbejde ugentligt.

Tilbage til toppen

 

Udbetaling af tilskuddet til personlig assistance kvartalsvist?

Det står i "Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v."§25 Tilskud til løn og refusion af rejseudgifter udbetales senest efter udløbet af hvert kvartal på baggrund af regnskab over de dokumenterede udgifter til assistenten.§ 27. Anmodning om udbetaling skal sendes til jobcenteret senest efter udløbet af hvert kvartal. Jobcenteret udbetaler tilskuddet eller refunderer rejseudgifterne inden 14 dage efter, at jobcenteret har modtaget anmodningen.

Tilbage til toppen

Varig og betydelig?

En funktionsnedsættelse betragtes i relation til Kompensationsloven som varig, når den ikke forventes helbredt eller bedret inden for en overskuelig tidshorisont.

Dvs. ”ikke er af midlertidig eller forbigående karakter” - fremgår af bemærkninger til lovforslaget i 2007 - eller ”langvarig”(handicapkonventionen) i den forstand, at der er usikkerhed om prognosen og udtrykt risiko for permanente følger. Såfremt der er usikkerhed om, hvorvidt der på sigt kan ske bedring, opfordres til hyppig opfølgning.

En funktionsnedsættelse er i relation til Kompensationsloven betydelig, når den medfører barrierer for opgavevaretagelsen i jobbet, hvor personen i øvrigt er i stand til at udføre de fagligt indholdsmæssige arbejdsopgaver.

Tilbage til toppen

Sidst opdateret 18. jul 2016